Vacoas : Sania 28 An “Mo mari inn vinn inpotan ek nepli dormi avek mwa”

Toulezour li bwar li rant lakaz. Nou interlokitris inn konfie ki so mari alkolik ek enn fimer sintetik. Li dir ki so mari inn aret dormi avek li ek toulezour li retourn tar aswar. Sania* (prenon modifie), 28 an ek abitant Vacoas, rakonte kouma so mari azir avek li sak lanwit…

Li enn fam marye dezespere ek inn fatigue koz avek so mari Abdool* (prenon modifie), 36 an, ki travay pou so prop kont. “Nou pa gengn relasion sexiel fini fer plis ki 2 an. Monn koumans fristre ek nepli kone ki laport pou tape. Mo anvi li sanze ek aret sa lavi li pe amene-la. Mo pa kone si li pe gard fam deor me so konportman inn byin sanze pandan sa 2 dernie banane-la,” Sania explike.

Sa mama trwa zanfan-la, ladan enn tifi 4 an ek de garson ki ena 7 ek 8 an, inn apros nou pou rakont so kalver. Linn fer tou pou tou pou sanz so mari Abdool me aster li nepli kone avek kisana pou konfie so kosmar.

“Toulezour aswar li retourn apre minwi kan mo fini dormi. Se mwa ki bizin koz avek li ek tous li. Me li pous mwa ek dir li fatigue. Parfwa li vinn lakaz aswar ek koumans fim sintetik avek so bann kamarad. Mo kasiet tou so pese me aster dilo pe koumans debord ver. Monn mem explik sa ka-la avek mo belmer ek boper ki abit Curepipe,” Sania dir nou.

Pandan sa 2 an-la, Sania inn al guet plizir dimoun pou vinn an ed so mari. Me Abdool pa inn sanze ek kontinie mem larout. Parfwa li vinn violan akoz Sania anpes li bwar ek fime. “Mo fer tousala pou mo bann zanfan. Aster parfwa mwasi mo mank so lamour ek lafeksyon. Avan nou ti pe byin sorti me tou inn sanze enn sel kou,” Sania explike an larm.

Li dimann nou si nou ena kit solision pou tir so mari dan sa lanfer-la avan tro tar. Sania azoute ki so mari pa mem fer kitsoz pou zot lakaz. Zot bann zanfan pe koumans grandi ek parfwa dimann zot papa pou sorti akoz zot an vakans skoler. “Li pa vinn lakaz parfwa. Li rant byin tar ek mo bann zanfan pe koumans afekte. Mo donn li tou lamour me li pa kapav fer lamour avek mwa. Li dir li fatigue,” Sania konfie.

Nou viktim dir ki li panse so mari inn vinn inpotan paski li fim sintetik boukou ek inn fek koumans konsom lalkol. Li pa kapav explike kouma so mari inn rant dan sa lanfer-la paski tou ti korek dan zot lavi. Li dimann nou ek zot konsey. Si zot ena kitsoz pou dir Sania, met enn komanter anba ek li pou lir. Li remersie zot an avans lepep.