Triolet : Shaina 28 An “Li ris mwa par mo seve ek tir mwa andeor lakaz”

Li enn fam divorse. Li finn tonb amoure avek enn zenn zom ek zot inn desid pou marye kont desizion lafami. Apre 2 mwa maryaz, Shaina* (prenon modifie), 28 an, inn koumans gengn bann problem avek so belmer kan li ena pou sorti avek so mari. Li rakont so kalver…

Nou interlokitris rakonte: “Mo belmer pa les mwa sorti avek so garson. Li pa dakor pou kit so garson tousel avek mwa. Li tir pretex pou ki mo mari gengn laguer kan li avek mwa. Li fer nou lavi vinn amer. Monn plin avek so bann zistwar ek drama toulezour.”

Shaina konfie ki so belmer ranpli zorey so mari, Shailen* (prenon modifie) ki ena 30 an. Nou viktim gengn bate preske toulezour. Akoz tou sa problem-la, Shailen kit so madam tousel lakaz pou al kot so mama. “Mo koumans doute ki li ena enn lot fam dan so lavi apre 1 an ki nou ansam. Depi sa, mo belmer ek mo mari fer dominer avek mwa. Akoz mo enn fam divorse, mo kourbe ek zot dominn mwa,” Shaina dir nou an larm.

Li enn fam bati ek li viktim violans domestik. “Mo misie bat mwa san pitie avek savat ek kout ros. Li ris mwa par mo seve pou tir mwa andeor so lakaz. Mo gengn kalot kalot. Si mo mank kitsoz, belmer ek garson maltret mwa kouma lisyin. Saki pli sagrinan ladan, se mo belmer ki provok mo mari,” nou viktim explike.

Depi tou sa evennman-la, Shaina nepli kone ki laport pou tape. Li dir ki li kontan so mari boukou me Shailen pa tret li byin ek kouma bizin. Nou viktim dan nwar ek bizin konsey. Li per pou so sekirite. “Souvan li bwar li vinn lakaz ek zour mwa gro gro betiz. Li dir ki swadizan mo pe gard mari andeor lakaz ek mo enn pit**, salte ek trenez. Mo panse so mama ranpli so zorey,” Shaina azoute.

Si zot ena kit konsey pou sa madam an detres-la, met enn komanter anba ek li pou lir. Li remersie zot tou pou zot mesaz ankourazman ek konsey.