Poudre d’Or Hamlet : So Belmer Ek Bofrer Eklat So Uterus Akoz Li Fer Sorselri

Bann diskision familial kontinie ek pa resanble… Sann fwa-la, enn fam 26 an, abitant Poudre d’Or Hamlet, so uterus inn eklate apre ki linn agrese sovazman par so belmer ek bofrer le 31 Zanvie 2018. Zot akiz fam-la pou sorselri.

Zot inn detrir so luterus koutpie ek linn ospitalize pandan enn semenn. Kalver Yeshna* pa date depi yer. Mama de tifi, ki ena 5 ek 4 an, li konfie ki se trwaziem fwa ki so belmer Leena*, 64 an, ek so bofrer Vishal*, 36 an, inn agres li. Akoz li ti nepli kapav siport agresion ki linn viktim le 31 Zanvie 2018, linn denons zot avek lapolis.

Sa Merkredi-la, enn zour konze piblik, Yeshna ti pe dormi dan so lasam avek so de tifi. Ver 12hr30, so bofrer Vishal ek so konkibinn ek belmer tap so laport violaman. “Zot ti paret ankoler, mo pann ouver ek Vishal inn defons laport,” Yeshna explike dan so depozision. “Li finn trap mwa par mo seve, li trenn mwa ziska lakwizinn. Li trangle mwa ek li dir li pou fini mwa. Zot inn imobiliz mwa ek mo belmer inn bat mwa. Vishal ek so konkibinn inn donn mwa koutpwin lor mo vant. Vishal finn kraz enn boutey lor mo latet ek li ti pe al pik mwa kan mo boper inn intervenir. Si monn sove, se gras a li kinn tann mwa kriye.”

“Touy li ek met beton lor li”

Alos ki Yeshna inn gengn bate par so belmer ek Vishal, konkibinn-la lanse : “Touy li, met li dan drom, nou met beton lor li, nou zet li dan lariviyer ek nou dir dimoun linn sove.” Blese grav, Yeshna inn transporte lopital SSRN, Pamplemousses, kot linn admet pandan enn semenn. Apre enn radio, medsin inn konstate ki uterus zenn fam-la inn detrir.

Defi Plus inn rankontre Yeshna ki pe loze kot so paran. Li pa pe aret dir : “Si mo boper pa ti vinn a tan, azordi mo ti pou enn kadav.” Ankor tromatize, se an larm ki li rakont so kalver. “Mo belmer Leela pa an bon term avek mwa, akoz li anvi nou dibyin. Pou debaras mwa, li zet sindoor ek bann kanf lor so vetman ek pou mo bofrer, li fer kwar ki mwa mo pe fer sa ek mo fer sorselri. Zot profit labsans mo mari pou agres mwa. Sa zour-la, kan mo tifi inn telefonn so papa pou dir ki bann-la pe bat mwa, Vishal, so konkibinn ek mama inn sove.”

Li marye depi 6 an ek so martir inn koumanse 2-3 zour apre so maryaz. “Ti enn maryaz aranze. Koumansman, mo belmer ti dous me apre, linn montre so vre karakter,” Yeshna rakonte. Li inimin pou gengn enn tretman parey, li dir. “Li insilte mwa, li zour mwa ek donn mwa malediksion, me mo pa ti pe pran kont pou evit bann problem.” Yeshna presize ki so mari toutfwa soutenir li.

“Mo de tifi inn boulverse apre ki zot inn temwin sa agresion-la. Se mo mari ki konsol nou. Azordi mo trouve ki larzan enn move defo ek mo ti kapav perdi mo lavi akoz dibyin.”

Solisite pou enn reaksion, enn pros Vishal demanti sa bann alegasion-la. Li pann anvi dir plis san permision Vishal ek Leela. “Vishal ek so mama finn dir zot pa pou dir naryin aster-la ek les lapolis fer so lanket,” li azoute an anonima. Vishal ek so mama pou interoze par lapolis prosennman.

Zedi le 8 Fevrie, Yeshna inn gengn enn ‘protection order’ par interim dan lakour Pamplemousses. “Mo swete rant kot mwa kan mo byin. Mo ena konfians lor lazistis ek laverite pou trionfe. Mo remersie mo boper kinn evit enn dram,” Yeshna dir.

Mama Yeshna pa kasiet so koler. “Leela ek Vishal bat mo zanfan kouma zanimo, ou pa ti pou kapav guet li kan ti fek bat li, so figir ti anfle ek ranpli ek disan. Mo swete ki bann agreser Yeshna pini par lazistis,” mama Yeshna dir dan koler.

Lanket, mene par inspekter Chacoory, plase sou sipervizion sirintandan lapolis (SP) Dawoonarain.

(*Yeshna, Vishal ek Leela bann prenon modifie)