[Video] Maha Shivratree : Kifer Larout Pe Bloke Kan Ena Parking Grand-Bassin

Depi Samdi le 10 Fevrie 2018, larout inn koumans bloke pran depi La Marie vinn ziska Grand-Bassin. Ena otomobilist bizin atann plis ki 3hr tan lor larout. Finn osi ena problem bis kot bann pasaze inn bizin atann boukou.

Yer aswar, Dimans le 11 Fevrie 2018, enn internot inn anvway nou enn video pou montre kouma ena boukou plas parking dan Grand-Bassin me zot inn bizin atan 4hr tan lor larout. Kifer nou trouv enn problem parey ?

Video :

Dapre internot-la, li dir nou ki prezans lapolis ti mwins pou fer deblok sirkilasion. Dapre plizir personn kinn al Grand-Bassin, sitiasion ti pli pir ki lane dernie. Lor radio pe anonse ki pena parking dan grand-Bassin kan li lekontrer. Zot kapav vizionn video-la pou konpran lasitiasion plis.