Grand-Baie : Enn Papa Rakont So Kalver Apre De Maryaz Rate

Shameem* (prenon modifie), ki enn papa enn zanfan 4 an ek abit Grand-Baie, inn apros nou azordi pou rakont so kalver. Li dir ki linn marye premie fwa an 2010 ek linn separe depi sa inion-la an 2016. Li ena enn tipti tifi 4 an depi sa relasion-la.

Apre separasion avek so fam, li finn gengn lagard so tifi. Dapre Shameem, so mama pa vinn guet so zanfan ni telefonn li. Nou viktim dir ki so bann paran abit Phoenix ek li abit Grand-Baie. Ti inpe difisil pou li okip so zanfan tousel ek inn desid pou refer so lavi. “Mo mem amenn rol mama ek papa avek mo tifi ek li byin difisil parfwa akoz mo travay,” Shameem konfie.

An Fevrie 2017, nou interlokiter explike ki linn pans pou refer so lavi ek inn zwenn enn denome Roukmani* (prenon modifie), 32 an, ki sorti Kashmir. Madam-la osi ti marye ek divorse. Sakenn inn konpran zot kamarad ek Roukmani ti byin kontan Shameem so tifi. Alos an Avril 2017, zot inn desid pou marye.

Me sa la ki kalver Shameem koumanse. “Apre 2 semenn maryaz, so latitid inn sanze. Monn koumans gengn problem avek li ek li dir ki swadizan ena diab dan mo lakaz. Li dir aste enn lot lakaz ek kit isi nwale. Li zet latab ek sez pou fer kwar ena diab kot mwa. Li finn mem amenn enn ‘maulana’ pou guet problem ki ena lakaz,” Shameem explike.

“Maulana-la inn dir ki bizin kit lakaz-la paski li dan laguel lelou ek li pe rod mo tifi. Apre enn bout letan, monn al konpran ki li konplis avek mo madam paski zot fami,” Shameem konfie. Li azoute ki pandan so labsans Roukmani bat so tifi ek fer li dominer. Li finn dir sa lafami so madam ek bann-la inn pran li inn ale.

Me so kalver pa finn termine paski Roukmani inn retourne apre de semenn. Le 5 Aout 2017, Shameem inn gengn enn gran sok kan so madam inn anonse ki li nepli ena lamour pou li. So madam inn mem ramas so bann zafer ek retourn kot so lafami. Le 7 Aout 2017, Shameem gengn enn apel telefonn depi bann ofisie lapolis Plaine-des-Papayes pou dir ki so madam admet lopital ek bizin pran lanket avek li.

Dapre lapolis, Shameem inn lev lamin lor so madam sa zour li ti al kit li kot so paran. “Tousala fos paski monn depoz li byin ek so bofrer tou ti laba. Tou ti pas korek ek aster li pe met fos alegasion kont mwa. Kan monn dir li ki linn servi mwa pou gengn papie pou res Moris ek so mama osi ti fer enn fos maryaz pou gengn reste isi. Mwena prev ki so papie fos. Aster li pe met blam lor mwa akoz mo ti dir ki mo pou denons zot rol,” nou viktim explike.

Dapre li, so madam finn osi al Defimedia pou piblie enn lartik kont li. Me zot pa finn piblie sa problem-la apre ki enn zournalist inn konfirm bann fe. “Apre sa, mo madam inn telefonn mo ex-madam pou fer piez mwa kont larzan. Me mo ex-madam inn al met enn depozision stasion lapolis kont li. Sa zour-la, Roukmani inn kokin so bann bizou ek mo zanfan so bann larzan osi. Kado ki mo ti ginyin pou maryaz avek lafami, sa osi linn pran linn ale ek azordi se li ki pe deklar viktim,” Shameem dir.

Dapre nou interlokiter, Roukmani finn mem oze pou al Child Development Unit (CDU) pou fer enn plint kont Shameem pou atousman lor so tifi. Me CDU pa finn trouv naryin lous ek pa finn trouv okenn maltretans. “Lapolis a plizir repriz fer ale-vini kot mwa ek zot ti mem anlev mo ti zanfan so linz pou guete si ena mark bate ou kit problem avek li. Sa inn tromatiz mwa ek mo ti zanfan boukou,” Shameem dir avek enn leker lour.

Azordi sa papa-la retrouv li dan nwar ek so lavi inn rwine. Li dimann zot konsey. Si zot ena kitsoz pou dir, pa ezite pou met enn komanter ek li pou lir. Mersi pou zot letan lepep.