Bois-Cheri : Anoop “Mo’nn megri, mo sir mo ex Kajal inn fer longanis lor mwa”

Anoop* (prenon fiktif), 27 an ek abit Bois-Cheri, inn apros nu pu rakont so problem. Nu viktim dir li travay dan enn biro Port-Louis ek kote travay ek lafami tu bon. Me kote lamur li finn fer enn mezavantir ek li pare pu rakonte nu.

Anoop viv dan enn lafami modest ek li ti fer konesans so ex-fam, enn denome Kajal* (prenon modifie) ki ena 24 an, an 2012 atraver Facebook. Zot inn byen koze, badine ek fer kamuad pandan enn an.

Apre sa, zot inn tom amure ek inn desid pu al de lavan avek zot relasion. Anoop, nu viktim ki’nn afekte moralman, dir li ti mem plann pu marye avek li. Li ti fini kumans ranz lakaz pu so ex-fam apre fer maryaz.

“Lane dernie, inn fer 4 an nu konn nu kamuad, mo finn ofer Kajal enn zoli bag ek mo inn propoz li pu marye avek mwa. Li’nn refiz mwa ek li’nn dir mo pa fidel avek li. Mo pa kone kifer li’nn dir sa ek sa fer kat mwa mo pe ankor atann li. Mo finn fer li buku konfians ek rakont li tu lor mo lavi,” nu viktim rakonte.

Saki lus ladan, Anoop inn konfie ki li pa kapav reste san Kajal ek li dir nu naryen pa’nn arrive ant zot, eksepte kan li finn propoz li pu marye. Kajal inn refiz li kareman. “Tulezur mo telefonn li me li dir mwa arete ar sa relasion-la. Li dir ki mo fatig li. Aster li pa pran mo call ek laplipar letan, mo pa gayn li lor telefonn. Mo panse li’nn sanz nimero swa li ena enn deziem nimero,” Anoop rakonte dan sufrans.

Azordi, Anoop inn perdi buku pwa ek li’nn vinn extra meg ziska linn perdi 15 kilo. Li rakont nu enn sekre : Kajal ti amenn li kot enn ‘longanis’ dan Port-Louis, swadizan pu regle tu so problem dan lavi. Depi sa zur-la, li dir nu li fer Kajal buku konfians ek donn li tu zafer. Me lane dernie, nu viktim dir li’nn aret donn li ban kado ek larzan, pu ki li kapav kumans ranz lakaz. Li dir kapav Kajal pa inn kontan sa but-la.

“Mo dir Kajal nu pu sorti mwins ek depans mwins paski mo pe ranz lakaz. Aprer 2-3 mwa, li finn kumans elwanie ek distanse avek mwa,” Anoop dir. Kan nu finn kestionn li, Anoop dir li finn osi kumans fer lapriyer avan Kajal kit li. Se zis akoz li ti pe santi li malad ek vinn meg. Malgre sa, naryen pa finn sanze, li’nn kontinie perdi pwa ek perdi so fam apre sa.

Anoop dir nu, an larm, ki li pa kone kuma tusala inn arive dan so lavi. Li santi linn perdi partu enn sel ku. Li nepli manz byen, li pa sorti ek li zis al travay ek return lakaz. Li’nn aret tu so proze ek li nepli fer konfians kikenn. Li dir nu li pa finn rest infidel avek so fam. “Zamen mo’nn tronp li, sinpleman mo’nn zis kumans kwar dan lapriyer ek pa ‘longanis’. Kajal ki ti met mwa ladan. Mo panse li pe ankor fer mwa ditor,” Anoop dir nu.

Nu lekip panse Kajal inn bous lizie Anoop, ki azordi nepli ena full kontrol lor so lavi ek emosion. Li dir li pa pe trouv okenn solision ek pe rod led avek nu ek lepep. Donn li konsey si zot ena, ek met enn komanter anba. Eski lapriyer pu geri li ? Anoop dir so mama inn amenn li fer lapriyer partu, me li ankor dan nwar.