Cap-Malheureux : Kris “Mo fam inn kit mwa akoz mo ‘zizi’ tipti”

Kris* (prenon modifie), abit Cap-Malheureux ek ena 19 an, fek fini Upper Six. Li an vakans ek pa pe travay. Li rakont nu so latet pe fatige depi so fam, Jane* (prenon modifie) ek ena 18 an, inn kit li zis apre lane. Sa fer pre 10 zur so latet pa anplas ek li’nn apros nu yer pu rakont so zistwar.

Kris.

“Sa lane-la ti pu fer 3 an nu ansam me Jane inn kit mwa le 2 Zanvie 2018. So problem se li pa gayn satisfaksion kan nu fer lamur,” Kris partaz so emosion avek nu. Li azute ki zot inn kumans gayn relasion seksel apre 2 an zot ansam ek zot premye fwa ti an Novam lane dernie, zis apre Kris so lekzamen HSC.
Kris rakont nu so premye fwa : “Mo fam dir mwa fini to dernie papier lekzamin lerla nu pu sorti pu fer lamur. Mo’nn tom dakor paski li ti fek gayn 18 an ek nu finn pans pu marye. Nu ti al dan enn kanpman ek ti ena enn lot kup ansam. Nu finn res de zur ek tu inn pas byen.” Kris dir li finn gayn relasion avek so ex-fam plizir fwa ek Jane inn dir li ki li pa’nn satisfe.

Kris explike : “Jane inn dir mwa sak fwa li pa gayn satisfaksion ek purtan, mo’nn fer tu mo zefor. Azordi, li’nn fini kit mwa ek mo fristre. Mo poz momem la keston kifer li’nn kit mwa ek mo pa kapav reste san li. Ki mo bizin fer ?”
Li bon nu kone ki Kris ek Jane tiena enn gran lamur me depi zot inn kumans fer seks, tu inn sanze. Dan lespas 30-40 zur zot inn separe. Kris pa’nn per pu dir nu ki so seks mezir plis ki 10 cm an ereksion.
Li pe dimann lodians ki li bizin fer ou li santi li korek moralman. Met enn komanter anba si zot ena kitsoz pu dir Kris. Pa pran plezir paski Kris inn dir nu li moralman afekte ek inn pans swiside avan apros nu.