Quatre-Bornes : Alia “Mo zardinie so madam dir mo gard so mari ek li pu fer diab lor mwa”

Alia* (prenon modifie), 33 an ek abit Quatre-Bornes, inn apros nu azordi pu dir nu problem li pe fer fas ek pa pe truv okenn solision. Li pe rod enn solision avek nu swa zot konsey. Vwasi so zistwar…

Alia.

“Mo ena enn tonton, 59 an ek abit pre kot momem, ek li travay dan zardin kot mwa,” Alia explike. Li fer tu so bann plantasion ek tou bann travay dan prezans mari Alia. Anplis, li fer bann travay metal divan Alia so lakaz, kot li reste. Alia, 33 an, dir li marye apre ena zanfan. Zot tu byen amikal avek sa tonton-la.

“Mo dan laz so tifi,” Alia dir. Enn zur, tonton-la inn amenn so madam pu visit zardin kot Alia, dan prezans Alia so mari ek mama. Madam tonton-la ti byen amikal ek inn fer konesans avek Alia. Apre enn mwa, madam tonton-la inn telefonn Alia pu zuenn ar li. “Mo finn dir aunty-la korek. Li’nn vinn lakaz kot mwa ek nu finn asize dan mo lasam pu koz koze,” Alia rakonte. Enn ku, madam-la dimann Alia kifer li telefonn so misie kan li lakaz.

“Ena travay pu li ek mo bizin dir li vinn aroz mo bann plan. Akoz sa mo telefonn li,” nu viktim dir. “Li dir mwa mo pa gayn onte mo gard so mari. Li dir mwa gard enn mari ki dan mo laz ek kifer mo bizin gard so mari mem,” Alia kontinie dir nu.

“Nu bann dimun pov,” madam tonton-la reponn. Li finn kumans akiz Alia ek nu viktim reponn li ki ena enn ‘misunderstanding’ ek li pe fer erer. “Nu kuma papa tifi. Mo pey li pu fer sa bann travay-la,” Alia explik li.

Nu viktim dir nu li pa fer tonton-la travay gratis ek pran kas avek li, kuma so madam inn alege. Apre sa, avan tonton-la so madam ale, li dir li pu fer diab lor Alia pu detrir so lafami. Alia konfirm avek nu ki tonton-la so madam finn osi dir pa tir li depi sa travay-la akoz li gayn kas pou sa.

Alia konfie li per tulezur tansion ariv kitsoz. Li pa kone ki pu fer ek pe rod enn slision avek piblik. Met enn komanter anba kuma li kapav rektifie swa rezud sa problem-la amikalman.