[Video] Pointe-aux-Piments : Kan Prezidan Vilaz Zur Proprieter Enn Kenkayri

Lafami Gooljar dan problem. Apre enn lakros avek prezidan vilaz Pointe-aux-Piments, prezidan-la inn fer demars pu met dub lalinn zonn divan zot batiman kenkayri. Tusala se enn revanz, enn pros Gooljar konfie.

Dub lalinn zonn divan kenkayri Gooljar.

Dapre pros Gooljar, li dir ki prezidan vilaz-la inn rant dan so kenkayri ek zur li gro betiz avan ale. Vwasi enn ekstre video-la :

Nu an posesion enn lot video kot nu truve zot pe met dub lalinn zonn divan so kenkayri. Nu truve ki simen pa bloke parti laba ek pena lalinn blan. Dapre pros-la, li dir prezidan inn fer met lalinn zonn kot li me divan so labutik pena.

Video :