Meteo Afzal Goodur Pu Vandredi Le 23 Mars 2018

Afzal Goodur dir ‘azordi, Vandredi le 23 Mars 2018, se enn zurne mondial meteorolozi. Tu letan mo ti byen kontan swiv evolision letan ek avek letan, mo’nn grandi ek sirtu ki aster, ena internet ek nu gayn tu kalite foto satelit ek bann done atmosferik. Li vinn pli fasil pu konpran ek swiv evolision.’

‘100% pa pu kapav dir ekzak me pas pre oubyen pre ar previzion enn zur-la, li plito bon. Kuma mwa, ena par milie ki kontan swiv evolision letan. Avek letan, mo panse nu pu kapav evit bann pert lavi, me siklonn ou inondasion, sa nu pa pu kapav evite. Zis nu pu bizen pran nu bann prekosion ek pa fer neglizans. Zot kone, mem preske tu siklonn lor later pe vinn intans. Lamem ena Marcus pre ar Australie. Linn vinn enn siklonn byen for.’

‘Kumansman, mo ti pe poste zafer letan ek sa finn realiz so linportans. Me aster, sa kantite Followers inn ena-la, mo pa kwar pu bizen get par deryer ou bann move komanter. Pu oblize al de lavan aster. Mo kone buku parmi zot atann mo bann post. Ena mem bann prezantater Meteo lor bann senn losean indyen servi mo bann mo ki mo abitie servi. Sa fer plezir pu truve saki mo fer ena buku dimun swiv ek met bann bon komanter kot donn mwa ankurazman. Mo dir zot enn gran mersi pu zot sutyen ek komanter.’


Mr Meteo prevwar : “Pu letan azordi, ena enn ti lalign distabilite ki finn traverse ek inn gayn enn tipe lapli serten landrwa, aswar ek gramaten boner. Lazurne azordi, letan pu bon ek pu ena soley partu. Posib letan vinn niaze lor plato santral apartir 13hr me risk lapli feb.”

Lamer vag pu fer oter 1.7 met otur lil Moris. Dan Rodrigues, letan res ansoleye. Afzal dir mem kan liver rantre, li pu res donn previzion letan.