[Video] Saki Zot Fer Sa Tifi-la Sokan Ek Tromatizan

Li ankor tromatize. Li’nn resevwar bann ku par trwa diferan personn trwa diferan zur. Enn denome Ilina Thomas alege li’nn gayn bate par trwa dimun a trwa lokazion. Li dir li pa antor ek plizir dimun kapav temwanie li enn dimun korek. Vwasi temwaniaz Ilina…

Ilina.

Nu viktim eksplike : “Mo’nn tromatize ek mo pa kapav dormi. Sa res dan mo panse ek mo pa kapav travay. Mo onte dimun get mwa ek riye. Mo’nn desid pu montre zot ki kalite bate mo’nn ganye sa trwa dernie zur-la. Tusala inn derule akoz swasizan mo pe dir dimun enn garson pe rod dormi ar mwa pu Rs 10.”
Video :

Dapre Ilina, sa garson-la inn trenn li dan nwar ek inn rod fer atusman seksiel ar li, divan so laport. Sa ler-la, li’nn resi pus so lamen. Apre sa, garson-la inn avoy so mama ek ser pu bat Ilina. Li konfie : “Li’nn avoy so mama ek ser pu bat mwa. Sa zur-la, zot inn bat mwa ziska desir mo top. Mo dud* inn sorti deor divan tu dimun.”
Dapre Ilina, bann-la inn kas dibwa lor so figir ek sa inn anfle, kuma zot kapav truve lor video lao. Li pankor port plent ek pans pu al stasion lapolis dan bann moman ki pe vini. Li dimann zot konsey ek ki kapav fer.