[Video] Mert Berty Philogène : “Li ti pe koken mo bann pie gandia, mo’nn kup so lagorz”

Li’nn tradir divan tribinal Flacq yer, Merkredi le 4 Avril 2018, su enn akizasion provizwar mert. Avan rekondir li dan selil polisier. Ek pandan so interogatwar par Major Crime Investigation Team (MCIT), Satchidannand Sidhary inn fini par avue li’nn tuy Berty Philogène, 36 an.

Jean Berty Philogène.

Sa planter 57 an-la inn arete, Mardi le 3 Avril, par Criminal Investigation Division depi Eastern Division. Enn lot kamuad Berty Philogène, Rajendra Kumar Maunick, enn peser 37 an, inn osi interpele Mardi, avan otorize pu rant kot li.

Berty Philogène ti pran so distans avek sa de zom-la apre bann demele avek lazistis. Li ti, an efe, afise lapolis pu plizir ka, ladan possession of stolen propertybearing offensive weaponpossession of cannabis ek breach of conditions of discharge. Li ti bizen prezant stasion lapolis de fwa par semenn. Lapolis pa ekart ipotez ki Berty Philogène inn tuye akoz enn zistwar ladrog.

Satchidannand Sidhary inn revele avek bann anketer, ki Berty Philogène ti pe koken so bann pie gandia. Sa zur-la, li’nn al chek so bann plantasion kan li’nn remark Berty. “Mo pa’nn tarde ar li. Mo’nn atas so lamen lipie ek amenn li dan karokann avan kup so lagorz. Depi enn serten letan, li’nn distanse ar nu me li rod koken mo bann pie,” Satchidannand Sidhary deklare.

Lekor trantener-la inn retruve Lendi le 2 Avril 2018, dan enn karokann dan Beau-Champ. So lamen ek lipie ti atase. Li’nn egorze. Berty Philogène pa finn donn sign devi depi Vandredi le 30 Mars 2018, ver 08hr30, kan li’nn kit so lakaz, Jaggun Lane, Camp-des-Pêcheurs, Grande-Rivière-Sud-Est. So konpagn ti raport so disparision lapolis so landimen.

Video :