The Vale : Madvi “Akshay enn kurer zip ek flirt avek tu kalite fam”

Li dan nwar. Li res dan refleksion, kumandir so lemond inn ekrule. Li nepli ena lamur pu li..ek pa gayn anvi fer naryen parey kuma avan. Madvi, enn abitant The Vale ki ena 24 an, inn apros nu pu rakont so mezavantir, ki’nn fer li degout Akshay, 25 an ek abit Eau Coulée.

Madvi.

Nu viktim rakonte : “Sa fer preske 4 an nu sorti ansam. Tu ti zoli dan nu lavi. Mo ti ena buku konfians lor Akshay. Me so lafami ek ni mo lafami ti dakor avek nu relasion. Malgre sa, nu ti kontinie zuenn ek koze.”
Madvi dir apre tusala, enn bon zur, li dekuver Akshay pe tronp li avek enn fam, ki li fini prezant so lafami. “Sa zur-la, kumandir mo’nn gayn enn febles. Mo lemond inn arete ek naryen pa ti pe buze. Mo’nn realize ki Akshay ti pe tronp mwa enn bon but letan akoz so lafami inn fini fikse dat maryaz pu li avek fam-la,” nu interlokitris konfie.
Dimun dir ki enn metres gat lavi enn dimun. Madvi dimande eski li antor dan enn relasion parey, kot Akshay inn kuyonn li san dut. “Zis mo finn fer li konfians ek kwar tu zistwar li’nn rakont mwa. Bizen dir ki li’nn fer mwa vinn so metres san ki mo realize. Mo res dan lenor ek li res Curepipe, akoz sa ti difisil pu mo gayn kontak avek so enn pros pu konn so vre rol,” Madvi eksplike.

Azordi, Akshay inn gat lavenir Madvi ek li pe gard fam, ki li ena pu marye dan nwar. “Buku dimun pu kapav dir mwa blie sa, al re fer mo lavi oubyen mwa ki pe fer anplis ant zot. Me les mo dir zot li pa fasil saki mo pe viv. Saki pe fatig mwa, eski mo bizen dir so lafami lor sa. Eski mo bizen dir fam-la osi laverite ?,” nu viktim dimande.
Avan termine, Madvi inn dir nu li pa pu kontinie so relasion avek Akshay. Li enn manter ek kurer zipon. Madvi azute li ti deza donn Akshay enn sans akoz li flirt avek lezot fam ek koz buku manti. Me li pa’nn sanze. Li tuzur gard kontak avek zot san mem gard kontak avek Madvi ou mem fam ki li pu al marye.
Si zot panse zot ena kit zafer ou konsey pu Madvi, met enn komanter ek li pu lir diskretman.