Meteo Afzal Goodur Pu Merkredi Le 16 Mai 2018

Afzal Goodur swet zot tu bonzur. Li dir buku parmi nu gramaten kuma leve zot bizen chek so post, sirtu bann madam ek saki servi lamer. Me enn mwa karem li pu difisil pu li pu poste previzion letan.

Mr Meteo prevwar ek eksplike : “Gramaten azordi, Merkredi le 16 Mai 2018, antie lil Moris pu leve avek enn zoli soley. Apaprtir 11hr, letan pu kumans vinn niaze. Enn bon nuvel pu bann planter azordi : enn bon parti lil pu aroze dan lapremidi. Li posib lamwatie lenor Moris lapli pu plis. Risk lapli li ant 13hr ek 18hr. Rezion konserne se Rose Belle, Curepipe, Vacoas, Rose Hill, Reduit, Pailles, Terre Rouge, Gokoola, Ti Raffray, Quartier Militaire, Saint Pierre, Providence ek Melrose.”

Lamer parti luest, lest ek lenor, vag pu oter ant 1 met ek 1.3 met. Lesid vag pu oter 1.5 met. Me dan lanwit, apartir 23hr ziska wikenn, lamer parti lesid pu byen azite avek vag oter 2 met ou enn tipe plis.

Dan Rodrigues, letan pu niaze avek posibilite lapli gramaten. Tanzantan, apre 11hr, letan pu ameliore me lamer enn tipe azite avek vag ant 1.5 met ek 1.9 met.

Afzal swet tu bann kamuad muzulman Ramadan Mubarak. Li dir : “Mo pa kontan pres moral ni dir bann zafer personel lor Facebook. Me pu enn mwa karem-la, nu manier sanze. Nu lavi mem sanze. Nu konsakre nu letan plis kote laprier ek avek lafami. Kifer pa tu letan li res kumsa ? Tu letan, nu bizen ena enn bon manier pu koz ar mama, papa ek lafami, inklian zanfan ek gran dimun. Ek nu bizen prie ki tu letan ena enn bon relasion ant nu tu bann kominote dan Moris. Mo sezi lokazion pu swet tu bann mama ek fitir mama enn bonn fet demer.”