Lallmatie : Anish “Li fer mwa fim enn sentetik dan bong”

Li’nn viv enn veritab kalver Samdi le 19 Mai 2018. Anish* (prenon modifie), 20 an ek abitan Lallmatie, inn apros nu pu rakont so mezavantir. Li anvi met an gard tu bann zenes so laz. Li konfie so kamuad, ki abit mem lokalite, inn invit li kot li pu fim enn sentetik dan…bong !

Anish eksplike : “Mo abitie fim mo mas trankil. Suvan mo zuenn Kamal ek nu fim enn bon ti mas sak wikenn. Me Samdi dernie, li’nn dir mwa li ena enn bon zafer ek inn invit mwa. Mo’nn dir li drese ek kraz enn latab. Li dir mwa sanala pu enn petar lor premie taf mem. Mo’nn dir li organize ek pa tarde pu fer mwa gut sa.”

Nu viktim rakonte zot inn met lor porte ek kumans fime. Avan tu, Kamal inn fer enn bong avek enn butey 0.5 ek enn baton papay. Li’nn kraz de sigaret ek inn melanz enn tigit sentetik san mem Anish kone. Apre enn moman, li’nn ofer nu interlokiter pu fime an premie. “Kamal dir mwa ris sa enn sel ku apre apresie nisa-la. Mo’nn fer li ek asiz trankil pandan 5 minit. Mo’nn realize mo’nn fim sentetik kan li’nn kumans riy mwa. Mo’nn dimann li ki ti ete sa,” Anish dir nu.

Kamal pa’nn tarde pu dir Anish ki li’nn fim enn sentetik. Ti premie fwa pu Anish ek li’nn panike. A sa moman lamem so latet inn kumans vire ek li’nn rant dan enn trans. Kamal inn dir li pa bizen panike ek li pu gayn vomi kan nisa-la monte. Efektivman, dapre Anish, li’nn kumans vomi. “Mo’nn kumans vomi ek panike. Zamen mo’nn vomi kumsa ziska kumadir mo pe vomi mo bann trip andan. Sa inn derule pandan 15 minit lerla mo’nn kalme,” sa abitan Lallmatie-la eksplike.

Kamal inn dir Anish ki li pu dormi pandan 3hr tan ek tu pu korek. Nu viktim dir : “Vre mem apre 3hr tan mo’nn leve. Mo nisa inn kas enn sel ku me mo latet ti pe lanse. Mo’nn araze ar Kamal ek nu finn gayn enn diskision. Mo’nn kas lamitie ar li depi sa. Mo’nn viv enn veritab kalver ek mo’nn mank perdi lavi. Mo’nn santi mwa malad. Kumadir, enn ku mo pe gayn fre ek enn ku mo pe gayn so. Mo ti pe zis truv tu kalite ilizion divan mwa. Mo ti pe nepli kapav distinge ki laverite ek ki foste.”

Anish ti anvi met an gard tu bann zenn ki konsom ladrog sentetik. Li dir ki to ou tar, ena lamor ladan ek evit sa ladrog-la. Si zot kontan zot lavi ek lafami, plito pa tus sa ladrog-la.