Pri Tiket Bis Pu Mont 18% Ziska 48 %

Enn ogmantasion 18% lor tiket bis pu bann adilt, 19% pu bann zanfan ek 43% pu bann etidian. Se samem ki Mauritius Bus Owners Cooperative Federation reklame. Bann manb sa federasion-la inn reini azordi, Mardi le 22 Mai 2018, pu pas enn revi lasitiasion depi pri karbiran inn ogmante.

Sekreter federasion-la, Sunil Jeewoonarain, afirme ki depi Fevrie 2016, finn ena enn ogmantasion 42% lor pri diezel, ki finn antrenn enn ku adisionel Rs 25 000 par mwa par bis.

Enn let dan sa sans-la inn anvwaye biro premie minis ek minister infrastriktir piblik azordi apremidi. “Si guvernman pa fer naryen, bann bis pu aret opere dan serten rezion nu pey,” Sunil Jeewoonarain prevwar.