Dilo : Eski Nuvo Tarif Pu An Viger Le 1er Juillet 2018 ?

Mwens ki de mwa apre ogmantasion bann pri prodwi petrolie, eski guvernman pu pran risk ogmant tarif dilo ? Bann surs konkordant depi lotel guvernman pe kwar samem. Zot revele ki apartir le 1er Juillet 2018, nuvo tarif pu an viger ek aplike.

Dapre nu bann informasion, sa mezir-la pe fer buku ankoler, mem dimun dan guvernman. Tutfwa, nu estime ki premie minis ek minis definans pu fer enn anons lor sa size-la pandan so intervansion bidzeter.

Antretan, bann nuvo tarif inn pare ek pu kumans sirkile, kuma Ivan Collendavelloo inn anonse, zis kuma konsey deminis ratifie sa mezir-la. Si nuvo plan etabli aplike, Central Water Authority pu kont Rs 32 plis pu sak m3 dilo siplemanter ki’nn servi.

Enn ogmantasion gradiel pu adopte, ek kumanse apartir 20%. Kumsa mem, enn menaz mwayen ki pey enn faktir Rs 150 ziska isi, pu anviron 25 m3 dilo, pu bizen deburs Rs 30 plis.

Bann gro konsomater pu pey plis. Par ekzanp bann restoran, lizinn ek lotel, ki servi apepre 150 m3 dilo. Dilo pu egalman kut pli ser pu bann anbuteyer. Sa bann antrepriz-la pu bizen deburs pri duble, swa anviron Rs 70 pu sak m3 dilo ki’nn aste avek CWA. Okenn sanzman, pu bann 50 000 lakaz ki benefisie 6 m3 kado.