Bel-Air : Karan “Mo truv enn fam an blan zis anba enn pie lafurs”

Se mezavantir ki Karan (prenon modifie) inn pase dan lanwit Samdi le 9 Juin 2018, ver minwi dan Trou-d’Eau-Douce. Nu interlokiter inn prefer gard lanonima ek swete truv enn solision pu sa. Depi sa evennman-la, Karan nepli kapav al travay ek li tann bann lavwa dan aswar…

Karan konfie : “Mo’nn pran buku kuraz pu vinn anver zot ek rakont mo mezavantir avek piblik. Sa zafer-la inn derule Samdi aswar kan mo’nn fini travay dan enn lotel rezion lest. Mo abitie return par mo motosiklet sak lanwit, san okenn problem. Me sann fwa-la, mo pa ti atann mo pu truv enn zafer parey. Mo mank tap ar pie lafurs-la sa zur-la. Me kapav mo zetwal ti for ek mo’nn zis get drwat mo’nn ale.”

Sa abitan Bel-Air-la eksplike ver 23hr30 li’nn fini so travay ek inn pran so motosiklet pu return lakaz. Li fer mem larut pran Trou-d-Eau-Douce pu vinn lakaz kot li dan Bel-Air sak ku li al travay. Li dir li pa rul tro vit me dan 15 minit li fini rant so lakaz. Sa lanwit-la, li’nn gayn enn ti retar ek inn sorti travay ver 23hr50. Li’nn ariv pre kot enn pie lafurs ver minwi kan li’nn obzerv enn zafer paranormal.

Sa zenn zom 29 an eksplike : “Mo’nn fini konpran ki pre minwi-la ek mo’nn kontinie mo larut dusman dusman. Mo’nn tann parle ena bann aktivite paranormal pre kot enn pie lafurs, me zamen mo ti kwar li enn laverite. Ariv pre laba, mo motosiklet inn kumans ralanti par li mem. Mo’nn panse mo pe mal konpran me kan mo’nn get mo spidomet, mo truve vites sorti 75 km/hr li vinn 45 km/hr par li mem, san mo’nn aplik mo fren. Sa ler-la mo’nn kumans prie Bondie.”

Nu interlokiter dir li’nn ralanti otomatikman kot pie-la ek li’nn truv enn fam an blan sorti depi sa pie lafurs-la. “Mo pa’nn ralanti ek mo’nn akselere. Buku kamarad inn dir mwa kan truv bann zafer parey aswar, sirtu kot sa pie lafurs-la, pa arete ek kontinie mo larut. Mo ti mank tap ar pie-la me mo’nn konsantre. Pran laba vinn ziska mo lakaz, mo’nn tranble. Mo’nn rakont sa mo madam ek li pa’nn kwar mwa. Me mo bann koleg rekonet sa zafer-la,” Karan rakonte.

Depi sa zur-la, Karan pa’nn al travay ek so rebor lizie inn vinn buku nwar. Li dir li pa manz parey ek pa gayn somey dan aswar. Li tann bann tapaz bizar ek fer kosmar. “Enn sans mo madam ar mwa ek li pran mwa swen. Sinon mo ti pu fini swiside ou perdi latet. Mo finn swiv zot konsey ek mo pwal get enn sikolog byento. Me avan tu mo ti anvi kone si kikenn inn deza pas ladan ek ki li’nn fer. Mo remersie zot tu,” Karan azute.