Goodlands : Darshini “Mo lom dir mwa mo abiy tro seksi”

Sa fer de mwa ki zot pa pe koze. Darshini (prenon modifie), 23 an ek abitant Goodlands, dir Mevin ek li ti pe sorti ansam pandan 3 an. Me enn sel ku, Mevin inn kumans tir defo lor Darshini so fason abiye. “Li pa ti kumsa, enn sel ku li’nn vinn posesif ek li’nn kumans zalu buku.”

Darshini ti enn tifi byen suriant me enn sel ku li’nn rant dan depresion.

Darshini eksplike ek konfie : “Laz 15 an mo ti Angleter avek mo bann paran pandan 5 an. Kan nun return Moris, mo’nn fer konesans Mevin atraver Facebook. Nun desid pu zuenn ek tu inn kumanse par nu lamitie. Apre 3 mwa, Mevin inn propoz mwa pu sorti ansam, ek mo’nn aksepte paski li ti byen ‘caring’. Nu relasion inn dire pandan 3 an.”

Nu interlokitris dir latitid Mevin inn sanze sa lane-la an mwa Mars. Azordi, fer plis ki de mwa zot pa an kontak, paski Mevin inn dir li sanz so fason abiye. Me Darshini inn refiz li kategorikman ek reponn li mem apre zot maryaz, li pu kontinie abiy sa fason-la. Me so lom pa’nn apresie ek inn desid pu kup kontak ek met enn poz ar sa relasion-la. Li bon zot kone Darshini ek Mevin ti fini fer zot paran okuran zot relasion.

“Mo santi mwa kupab ek mo ti anvi dimann piblik si mo antor. Mo fason abiye li kumsa paski mo kontan modernite. Me Mevin inn kumans vinn posesif ek zalu mwa. Li dir mwa aret met lenz dekolte ek minizip. Li dir mwa pa met ‘legging’ ek met pantalon jean selman. Mo pa gayn drwa met rob ki lao mo zenu. Mo santi mwa pa dan mo lasiet paski li ti kontan mwa kumsa kumansman. Mo’nn eksplik li ek mo’nn dir li mo santi mwa byen dan mo lapo sa fason-la. So landimen, mo pa’nn gayn so nuvel ditu ziska azordi,” Darshini dir an larm.

Sa abitant Goodlands-la osi azute ki Mevin inn anpes li res lor Facebook. Pa servi bann aplikasion kuma Messenger ek Whatsapp. Li pa gayn drwa koz ar lot garson/zom san so permision. Nu viktim dir li’nn demoralize ek pa pe kapav konsantre dan so travay. Mem lakaz, so latet pa anplas paski li nepli gayn Mevin so nuvel. Li espere Mevin truv sa lartik-la ek rant an kontak ar li pli vit posib. Darshini anvi dimann li ekskiz ek anvi koz ar li pu gete ki kapav fer pu sap zot relasion. Si zot panse Darshini ena tor ou rezon, met enn komanter anba pu remont so moral.