Curepipe : Sneha “Mo eks lom fer sorselri pu gayn relasion ar mwa”

Vwasi enn zistwar sorti depi ordiner. Sneha (prenon modifie), 28 an ek abitant Curepipe, inn apros nu pu dimann konsey. Li’nn tronp so mari ek inn gayn relasion seksiel ar so eks lom, enn denome Vicky (prenon modifie), 32 an ek abitan Rose-Hill. Depi sa, Sneha so latet fatige ek pa kone kuma pu rakont sa so mari. Resi…

Sneha eksplike : “Mo travay dan sekter ledikasion ek mo mari osi. Vicky travay kuma sofer. Nu finn kase an 2015 ek mo finn fer konesans mo mari apre li, an 2016. Mwa ek mo mari finn fer letur dife an 2017. Me sa lane-la, mo pa kone kuma mo finn truv Vicky, mo’nn zuenn li, pran rande-vu ar li ek nu finn al dan enn pansiona pu gayn relasion seksiel. Kan nun sorti pansiona, mo’nn byen plere ek regrete saki finn derule. Kan mo’nn al get enn ‘maraz’, li dir mwa mo’nn gayn lizie ek Vicky inn zet enn sor lor mwa pu mo dormi ar li. Li dir Vicky inn fer voodoo ar mwa.”
Sa zafer-la inn derule mwa dernie, swa le 26 May 2018, enn zur Samdi. Dapre Sneha, Vicky inn telefonn Sneha ek inn dir li ki li dan enn problem grav. Li bon nu kone zot ti deza an kontak pandan enn semenn avan sa. Sa abitant Curepipe-la inn al rankontre li Port-Louis, Samdi le 26 Mai 2018. Sneha so mari pa ti okuran ek nu viktim dir li’nn tir preteks pu al rankontre Vicky.
“Mo’nn dir mo mari mo pe al fer shopping avek mo enn koleg. Kan mo finn ariv Port-Louis, Vicky inn transport mwa ziska laplaz piblik Mont-Choisy. Mo finn gayn buku tristes apre ki li’nn rakont mwa. Li dir li pe rod divors avek so madam akoz enn problem byen personel. Li’nn propoz mwa pu al dezene ek nu finn pran direksion enn pansiona. Tu saki inn pase sa zur-la, ti kumadir enn ilizion. Mo pa’nn realiz naryen ziska mo rant lakaz kot mwa ek get figir mo mari,” Sneha konfie.

Dapre ‘maraz’ Sneha, ki li’nn al konsilte so landimen bann evennman-la, li dir Vicky inn met enn sortilez lor Sneha. Nu interlokitris regrete saki finn pase ek li anvi avue tusala ar so mari. Zamen Sneha finn vinn infidel me sa zur-la, li pa kone ki’nn pas dan so latet. Sa zafer-la pe pik li ek Vicky pa’nn mem dir kitsoz depi sa Samdi-la. Li’nn al enn sel ale kumadir naryen pa’nn arive. “Mo santi mwa lur ek posede. Mo pans mo mari mo gayn plere ek kan mo pans Vicky mo gayn onte ek laraz ar mo mem. Mo pa ti anvi enn zafer parey arive me aster mo regrete,” Sneha azute.
Ki zot konsey Sneha ? Li dimande si li bizen al koz sa ar so mari pu al get enn ‘geriser’ ou li bizen kasiet li ? Sa fer pre kat semenn ki sa zafer-la pe tuf Sneha. Depi sa, li pa normal ek santi li malad malad. Met enn komanter anba si zot ena kitsoz pu dir Sneha.