Meteo Afzal Goodur Pu Zedi Le 19 Juillet 2018

Afzal Goodur swet zot tu bonzur. Azordi, Zedi le 19 Juillet 2018, bizen kennsel tu aktivite notik premie dabor. Lamer deza move avek vag oter 3.5 met dan lesid. 3 met dan lest. Lenor ek luest, vag preske oter 2.5 met.

Me Meteo prevwar ek eksplike : “Nu letan pe deza inflianse par enn for antisiklonn. Presion barometric li 1021 hp. Me pu ena enn deziem antisiklonn pe vinn apre. Vedir pa atann tanperatir monte, ziska wikenn pu al kumsa mem. Azordi, ant 2hr ziska 7hr dimaten, ena landrwa pe fer 13 degre me dimen gramaten kapav fer 12 degre. Pu lazurne, gramaten lesiel pu degaze me ena enn lot ti fron frwa ki pe mont ver nu rezion. Apartir 08hr30/09hr, letan pu kuver enn bon parti lil Moris, sirtu dan lest, lesid ek plato santral, akonpanie avek lapli preske enn lazurne. Nu kapav dir nu anplen liver-la. Labriz enn tipe feb gramaten a enn vites 18km/hr. Me li pu ranforsi avek letan ek kapav ariv enn vites 42 km/hr avek bann pwent 80 km/hr.”


Dan Rodrigues li byen vante me letan pu preske bon ziska 16hr. Apre 16hr, ena posibilite gayn lapli. Lamer res byen azite avek vag oter ant 3 met ek 3.5 met.