Mont Choisy : Kalver Enn Mama Dan Lamen Enn Polisie Akoz Relizion

Anna* (prenon modifie), 26 an ek abitant Mont Choisy, inn apros nu pu rakont kalver li pe pase dan lamen Saif* (prenon modifie), 29 an ek polisie. Nu viktim dir zot ti pe viv an konkibinaz depi 5 an ek avek sa relasion-la, zot inn gayn enn zanfan. Me avek konplisite bann paran Saif, Anna so lavi inn vinn amer akoz relizion.

Anna konfie : “Kumansman nu relasion, tu ti korek ant nu. Mo avek Saif, ki enn polisie, depi 5 an. Mo ti pe zis gayn bann problem avek so lafami avek enn diferans relizion. Zot inn maltret mwa ek mem lor telefonn zot insilte mwa. Kan mo finn tom ansent Saif, zot inn mem dir mwa fer aborsion ek zot inn dir Saif kup relasion ar mwa. Kumadir se so lafami ki desid tu zafer pu li. Avek letan, apre nesans nu ti bebe, nun resi truv enn lakaz pu lue pu kumans tu a zero. Mem  kan ti bebe inn pran nesans, so bann paran inn kontinie kritik nu relasion ek ti pe telefonn Saif tulezur ek koze pandan 30 minit.”

Saif inn kontinie gard kontak avek so lafami ek ti pe al rann zot vizit tulezur. Sa pa ti pe deranz Anna me an tan ki zom, Saif pa finn realize li pe negliz so relasion avek Anna ek so ti bebe. “Zamen li ti pe truv letan pu mwa pu koze. Mo ti pe rod koz ar li pu fer li konpran kifer so bann paran pe fer sa malgre nu ena enn zanfan ansam. Li kumans dir mwa bann zafer ki bles mwa ek zur mwa. Li osi menas mwa ek dir : ‘arete manz mo fes ek pa ler pu koz sa-la’, Anna eksplike.

A sak fwa zot kumans enn konversation, Saif tir preteks pu evit Anna. Zot ti nepli ena moman intim ansam. Pli zur pe pase, Saif inn kumans vinn plis agresif anver Anna. Sa zenn fam-la ti nepli kapav dir enn mo ek pu pas li mem kuma enn bon dimun, Saif inn kumans dir dimun ki Anna pe tronp li. Saki pli tris ladan, se Saif ki’nn kumans negliz so fam ek li’nn met tor lor li.

Anna azute : “Li’nn kumans tap mwa ziska mo’nn kumans plen ek mo’nn kumans defann mwa. Sa pa’nn pler Saif kan mo’nn kumans return li so bann klak. Apre sa, Saif inn desid pu kit lakaz ek return kot so bann paran. Li’nn pran tu so bann zafer li’nn ale. Azordi si mo’nn perdi Saif, se akoz konplisite so bann paran. Malgre ki zot kone nu ena enn zanfan ansam, zot inn pran li ar mwa. Plizir fwa li’nn bat mwa, li’nn mem menas mwa akoz li enn polisie. Li panse lalwa dan so lamen. Li tir tu kalite ekskiz pu fer pas li kuma enn bon dimun.

Sa mama-la dir azordi so zanfan ena 3 an ek naryen pa pe marse. Saif inn kit li semenn pase. Li dir zamen li pu kapav al viv kot Saif so bann paran akoz sa pu kre pli buku problem. Li’nn mem dir nu li pu gayn difikilte pu ki so prop lafami aksepte li apre tusala. “Mo’nn kumans travay dir pu mo zanfan. Mo’nn fer tu aplikasion neseser pu gayn enn lakaz NHDC me bann-la inn dir sa pu pran 1 an. Mo prie pu truv enn solision pli vit posib.

Dapre nu interlokitris, li’nn port plent kont Saif pu agresion ek menas san oken repons. Azordi, li dan nwar ek strese akoz so ti bebe 3 an. Li dimann zot konsey. Si zot panse zot ena kitsoz pu dir Anna, pa ezite pu met enn komanter ek li pu lir li diskretman.