Bel-Air : Sam “Mo fam tronp mwa avek enn lot zom akoz mo’nn tronp li”

Enn zistwar pa kuma lezot. Sam* (prenon modifie), 23 an ek abitan Bel-Air, inn gayn enn kalot. Li regrete li’nn tronp so fam, Sonia* (prenon modifie) ek 21 an. Sa abitant Flacq-la inn tronp so lom Sam semenn dernie avan avoy li enn video, kot montre li ek enn lot zom pe gayn relasion seksiel.

Sam ek Sonia dan zot bann bon zur.

Sam konfie : “Inn gayn de semenn, mo ti konfese ar li. Nu relasion ti kumanse an 2014 kan nu ti fer konesans atraver enn kamuad. Apre sa, nu finn tom amure ek inn sorti ansam. Sonia ti ekstra kontan mwa me mo’nn al tronp li. Mo pa kone ki’nn pas par mo latet ek azordi mo regrete saki mo’nn fer. Saki pli pir ladan, mo truv li lor enn video pe gayn relasion avek enn lot zom. Pu protez so idantite, li’nn kasiet so figir. Me mo’nn rekonet ki li mem sa apre ki li’nn avoy mwa video-la par WhatsApp.”

Nu viktim dir li pa dormi depi li’nn get sa video-la. Li pa konpran si so fam inn fer sa pu detrir li mem ou pu pran revanz. Me azordi zot ankor ansam. Malgre sa, Sam dir nu li pena figir pu montre so fam ek pa kapav zuenn li. Sa abitan Bel-Air-la inn apros nu pu rakont duler dan so leker. Li pa’nn ezite pu fer li pu montre dan ki etap li pe pase dan so lavi. Li dir bann lezot kup pran kont ek res fidel avek zot partner. Paski saki arive apre, byen difisil.

Sa zenn zom 23 an-la eksplike : “An Juillet, ti ena enn denome Preety* (prenon modifie) ki’nn desid pu sorti avek mwa. Mo ti refiz li plizir fwa paski mo’nn dir li mo deza ena mo fam. Mo ti rakont sa mo fam Sonia ek li ti kontan saki mo’nn fer. Me apre enn mwa, Preety inn zuenn avek mwa kot mo plas travay. Li’nn dir mwa li ena enn gran problem ek si mo kapav zuenn li so landimen. Enn zafer ki mo’nn fer.”

Sam ek Preety inn zuenn Quatre-Bornes (Preety abit pre laba) ek zot inn al dan enn zarden pu koze. Nu viktim pa’nn dir so fam Sonia lor sa rankont-la. Apre enn moman, zot inn al pran enn ver dan enn resto. Tu inn kumans sanze sa ler-la. Sam azute : “Preety inn rakont mwa problem li ena dan so lavi personel ek dan so relasion. Mo’nn konpran so sufrans. So mem zur, Preety dir mwa ki li’nn gate avek mwa ek anvi sorti ar mwa. Mo lespri inn bloke enn ku sa ler-la ek nu finn desid pu pran enn lasam. Laba, nu finn gayn relasion. Mo’nn rakont tu Sonia so landimen, malgre saki finn pase.”

Sonia pa’nn dir Sam naryen sa zur-la. Ek zot inn kontinie gard kontak. Me Sam zamen ti atann Sonia pu donn li enn gro kalot kumsa pli divan. Sonia inn desid pu fer parey ek inn mem avoy video so eba seksiel Sam, ki’nn soke kan li’nn get get sa. “Malgre pa truv so figir, mo sir Sonia mem lor video-la. Li’nn dir mwa li’nn fer sa pu gete si mo kontinie res avek li. Aster mo nepli kone ki pu fer. Mo pa anvi perdi li ek mo pa dormi aswar akoz sa zafer-la. Mo gayn bann tandans swisider ek nu relasion nepli parey,” Sam avue.

Nu viktim nepli kone ki pu fer ek dimann zot konsey. Eski li bizen kontinie so relasion avek Sonia ? Eski li bizen aret sa par lamem ? Si zot panse zot ena enn bon konsey pu Sam, ki kone li’nn fane, met enn komanter anba ek li pu lir an diskresion. Li remersie zot tu an avans.