Phoenix : Tania “Mo lom pa kapav reziste fam ek fer lamur ar zot”

Sa zenn fam-la dan flu. Li dir so lom, enn denome Karan* (prenome modifie) ek ena 23 an, pa kapav reziste fam ek kontan fer lamur ar zot. Tania* (prenon modifie), 18 an ek abitant Phoenix, inn apros nu pu rakont kalver li pe pase avek Karan.

Tania konfie : “Nu finn konn nu kamuad inn gayn 1 an. Karan ti propoz mwa ek mo’nn desid pu sorti ar li ek met serye. Nu finn tom dakor pu fer lavenir ansam. Karan inn zuenn mo bann paran ek mwa osi parey. Nu lafami inn dakor avek nu relasion ek inn mem dir nu marye lane prosenn. Me aprer 1 mwa ki mo’nn frekant Karan, mo’nn al dekuver li ena enn problem ‘mantal’. Li ti kasiet mwa kumansman me apre li dir mwa li pa kapav reziste bann fam ek parfwa li fini par fer lamur ar zot.”

Nu viktim dan nwar ek pe pans pu aret so relasion avek Karan. Me so lom inn dir li ki se enn malad li ena depi tu letan. Li ena atirans pu bann fam. Tania rakonte ki li 15e fam Karan inn gayn relasion. Me sa pa fer li okenn ditor tan ki Karan res fidel avek li. Apre sa dekuvert-la, Tania dan inkonpreansion. Li pa kone si so lom pe fabrik enn zistwar swa li ena sa vre problem-la. Li dimann piblik konsey ek dimande si bizen amenn Karan kot enn dokter ou sikolog pu tretman.

Tania azute : “Kan li ti dan lekol segonder, Karan inn gayn relasion avek 5 fam. Apre so letid, li’nn rant travay ek laba li’nn sorti avek preske tu so bann koleg fam. Li’nn mem gayn relasion avek zot. Me li’nn perdi so plas travay apre bann rimer inn fane dan so lanvironnman travay. Azordi, li san travay ek bat bate. Karan inn promet mwa ki mo dernie fam li’nn tom amure ek pu esay reziste. Me apre pa mem de mwa, li’nn dir mwa li’nn gayn relasion avek plizir fam apre mwa.”

Sa abitant Phoenix-la konpran sikolozi Karan me dir zamen li’nn konn enn ka parey. Zot timid pu al get enn dokter ek panse sa pu sanze avek letan. Azordi fer preske 1 an zot ansam ek naryen pa’nn sanze. Zis zot tusel okuran sa zafer-la ek pa kone ki pu fer. Nu finn gayn version Karan apre ki Tania inn otoriz nu kontakte li.

Karan eksplike : “Mo kontan fam. Kan mo get enn fam, mo fini tom amure, mem zot zenn ou dan laz. Mo kontan koz romantik ek plizir kontan mo fason koze. Mo kontan zot parfen, mo kontan santi seve bann fam. Mo fini gate ar zot si zot loder ale ar mwa. Mo eksprim mo santiman pu zot ek laplipar letan, ena aksepte sorti ar mwa ek ena aksepte gayn relasion. Sa fer mo leker kontan ek mo santi mwa ere dan mo lavi. Pli gran problem se mo gran lamur Tania. Mo’nn eksplik li sa problem-la ek azordi nu pa tro koze. Mo pa kone ki mo pu fer ek dir li.”

Nu finn konsey sa zenn kup-la pu dimann konsey nu lodians ek osi fer enn sikolog konsilte Karan. Enn zafer ki zot inn fer me malerezman pena okenn remed pu sa. Pli divan, Karan kone li pu vinn difisil pu so relasion avek Tania. Si zot panse zot ena kitsoz pu konsey Tania ou mem Karan, met enn komanter anba.