Flacq : Pari “Depi nun marye, mo mari tronp mwa ek pa pran mwa kont”

Sa zenn fam marye-la inn kumans gayn diskision ar so mari apre 1 an maryaz. Pari* (prenon modifie), 19 an ek abitant Flacq, inn apros nu pu rakont so kalver. Li konn Abhishek* (prenon modifie), 25 an, depi 8 an. Zot inn fer letur dife an 2017 apre bann probem familial.

Pari konfie : “Depi nun marye, mo mari pa konn so responsabilite. Lepok nu ti pe sorti ansam, li’nn tronp mwa plizir fwa. Li’nn byen koz mwa manti ek li fini tu so kas avek so bann kamuad. Zamen li aste kitsoz pu mwa. Me sitan mo kontan Abhishek, mo’nn aksepte res ar li. Tu letan li ti pe dir mwa ki kan mo pu res avek li, li pu sanz so bann manier. Enn zafer ki li pa’nn fer. An 2017, nun marye, me tu zafer ti ankor parey pu li. Mo lavi inn vinn pli dan bez ki kapav. Li pa kontan mo al travay ek li pa donn mwa kas ditu pu rul lakaz. Se mo mama ki donn mwa tu letan.”
Sa zenn fam-la eksplike ki so mari pa amenn li lopital kan li malad. Pari oblize pran bis ale malgre Abhishek ena enn loto. Sak fwa kan zot sorti pu al enn plas, so mari amenn so bann kamuad ansam. Mem kan ena pu al kot Pari so mama, so bann kamuad vini ek zot rant dan lakaz pu manze bwar. Dapre nu viktim, kan Abhishek fini su, li al dormi. Ek enn lanwit, ti mem arive kot enn parmi so bann kamarad inn rod gayn relasion avek Pari. Kan li’nn dir sa so mari, Abhishek inn dir li ale.

“Depi nun marye, zamen nun sorti ansam tusel. Nun gayn buku problem me mem sa, mo’nn pran buku kuraz. Inn gayn 2 semenn parla, mo’nn pran so portab pu get bann foto. Mo’nn soke mo’nn truv foto plizir fam lor so portab. Kan mo’nn dimann li eksplikasion, li pa’nn dir mwa naryen. Apre 2 zur, li’nn dir mwa ki se enn fam p**** ek kan mo pa ti Moris, li ek so bann kamaud ti pe pran nisa ar li.
Sa abitant Flacq-la inn esay koz avek so mari plizir fwa ek inn mem dimann li divors, akoz naryen pa’nn sanze dan zot relasion. Abhishek vinn korek pu 1 ou 2 zur lerla li fer mem zafer : Bwar tulezur. Pari inn rant dan so santiman akoz li konn problem Abhishek. Me li dir li pa fer so devwar an tan enn mari. Li pa konn responsabilite enn vre zom. “Ena zur kan li pena travay, li sorti 08hr gramaten pu al chake ek bwar avek so bann kamuad. Se 9hr ou 10hr aswar ki li returne pu zis dormi. Li panse panse mo res tusel lakaz ek li bizen return boner. Mo nepli kone ki pu fer. Byento mo pu opere ek li pa gayn mo traka ditu. Li fini tu so letan zis avek so bann kamuad,” Pari azute.

Si zot ena kit konsey pu Pari, zot kapav ed li par met enn komanter anba. Li pu lir diskretman.